ข้อมูลตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบาเจาะเป็นตำบลเก่าแก่ก่อตั้งมาประมาณ 98 ปีแล้ว คำว่า "บาเจาะ" มาจากคำว่า "มือเจาะ" แปลว่าที่ราบชื้นแฉะ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตำบลบาเจาะประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านอูแบ หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 3 บ้านบางลาง หมู่ที่ 4 บ้านบียอ และหมู่ที่ 5 บ้านคอลอกาเอ

พื้นที่

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปนที่ราบสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,205 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บันนังสตา, อบต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ การทำสวน
อาชีพรอง คือ การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ แปรรูปมะนาว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,058 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.59 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางไปที่ว่าการอำเภอบันนังสตาจากตำบลบาเจาะ ใช้เส้นทางสายถนนตลาดเก่า ข้ามสะพานคอนกรีต ระยะทางประมาณ 1.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจานจากมะนาว

สถานที่

1. ถ้ำจือลากี ม.2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 2. ถ้ำแนแต ม.4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจานจากมะนาว เป็นน้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาว บรรจุในขวดพลาสติกที่มีปริมาตรสุทธิ 180 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สินค้าโอทอป ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา ยะลา