ข้อมูลตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลถ้ำทะลุ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสดา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านถ้ำทะลุ หมู่ 2 บ้านนาซัว หมู่ 3 บ้านบันนังบูโบ หมู่ 4 บ้านดีดะ หมู่ 5 บ้านตังกะเค็ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ บันนังสตา, อ ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บันนังสดา อ.บันนังสดา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 625 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหินฉาบ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา ยะลา