ข้อมูลตำบลธารโต อำเภอธารโต ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ได้มีการจัดตั้งเป็น ตำบลธารโต เมื่ออำเภอได้รับการยกฐานะ เป็นอำเภอธารโต เมื่อปี พ.ศ.2524 เริ่มแรก มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีหมู่บ้านแยกไปขึ้นกับตำบลคีรีเขต ซึ่งเป็นตำบลตั้งขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบัน ตำบลธารโต ได้มีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม และมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลธารโต มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 854 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งหมด 4,324 คน สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นบริเวณภูเขาสูงชัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 943 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายยะลา - เบตง ระยะทาง 60 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า, น้ำพริก

สินค้าโอทอป ตำบลธารโต อำเภอธารโต ยะลา