ข้อมูลตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคีรีเขตเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลธารโต เมื่อปี พ.ศ.2535 ในระยะเริ่มแรกมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน และต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2539 จำนวน 1 หมู่บ้าน จากหมู่ที่ 3 เพิ่มเป็นหมู่ที่ 6 และปี พ.ศ.2541 แยกจากหมู่ที่ 2 เพิ่มเป็นหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตำบลคีรีเขตยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540

พื้นที่

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 499 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา และทำสวนผลไม้
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และทุเรียนกวน

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามเส้นทางสายยะลา-เบตง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ระยะทาง 60 กิโลเมตรถึงอำเภอธารโต จากนั้นขึ้นรถโดยสารหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากตลาดธารโตเข้าตำบลคีรีเขต ซึ่งเป็นระยะทางสายหลักของตำบลประมาณ 18 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนลาดยาง 6 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 9 กิโลเมตร และถนนคอนกรีต 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่ม,ไม้กวาด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต ยะลา