ข้อมูลตำบลปะแต อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลปะแตเป็นที่เนินสูง แต่เดิมมีต้นสะตอต้นหนึ่งชาวบ้านจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "บ้านบือแต" แปลว่า "บ้านต้นสะตอ" ต่อมาเมื่อพื้นที่แถบนี้เจริญขึ้น จึงได้มีชาวบ้านจากจังหวัดปัตตานี เข้ามาทำกินในหมู่บ้านแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อเรียกพื้นที่แห่งนี้จาก "บือแต" เป็น "ปะแต" ซึ่งแปลว่า หาด ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าคำว่าปะแต มีความหมายที่ดีและเป็นคำที่ไพเราะกว่า จึงเปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็น "ปะแต" จนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่เนินสูง ทิศเหนือและตอนกลางเป็นพื้นราบสลับที่ราบสูง ทิศใต้เป็นภูเขาเนินสูง มีพื้นที่ประมาณ 180.99 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหาไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ละแอ อ.ยะหา และกิ่งอ.กรงปินัง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กาบัง และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยใช้เส้นทางสายยะหา-บันนังสตา โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

1. ผ้าบาติก 2. ถ้ำธารลอด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปะแต อำเภอยะหา ยะลา