ข้อมูลตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกายูบอเกาะ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 16 ตำบลของอำเภอรามัน คำว่า “กายูบอเกาะ” เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น “กายู” แปลว่า “ไม้” “บอเกาะ” แปลว่า “โค้ง” “หรืองอ” มี 6 หมู่บ้าน คือ บ้านรามัน บ้านตอแล บ้านพงจือนือเร๊ะ บ้านพอแม็ง บ้านบาลาสมิแล และบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1, 6 จะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 จะอยู่ใน เขตเทศบาลบางส่วน

พื้นที่

จะเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ จะมีภูเขาบ้างในพื้นที่ ม.2 และ 3 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15,280 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาลอ, ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะต๊ะ, ตำบลกาลูบัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวน ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 697 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ถึงยะลาใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม จากยะลาถึงที่ว่าการอำเภอรามันใช้ทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 4066ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 27 กม. ถึงตำบลกายูบอเกาะ

ผลิตภัณฑ์

นาซิดาแม

สินค้าโอทอป ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ยะลา