ข้อมูลตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกาลูปัง อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอรามัน เป็นชุมชนที่โยกย้ายมาจากตำบลโกตาบารู คำว่า "กาลูปัง" มาจากชื่อต้นไม้พื้นเมืองชื่อว่า "กาลูแป" ต่อมาทางการได้ตั้งชื่อตำบลว่า "กาลูปัง" ตามชื่อต้นไม้ที่มีอยู่ในตำบลนี้

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำนา/ทำสวนผลไม้/สวนยางพารา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม, ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโกตาบารู, ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา และทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 495 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 33 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวงจังหวัดสายยะลา-รามัน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวจังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ตับจาก

สถานที่

1. สถานีอนามัย
2. โรงเรียนบ้านกาลูปัง
3. มัสยิด 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ตั้งอยู่ที่บ้านกาลูปัง หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2 โรงเรียนบ้านกาลูปัง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกาลูปัง หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
3 สถานีอนามัยตำบลกาลูปัง ตั้งอยู่ที่บ้านบาลูกา หมู่ที่ 1 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
4 มัสยิดดารูลอามาน ตั้งอยู่ที่บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
5 มัสยิดบ้านกาลูปัง ตั้งอยู่ที่บ้านกาลูปัง หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 ตับจาก เป็นตับจากที่ใช้มุงหลังคา ขนาดกว้าง 50 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.
3 โคพื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน ยะลา