ข้อมูลตำบลกาลอ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

กาลอ เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุราว 300 ปี เป็นชุมชนแห่งแรกของอำเภอรามัน มีการตั้งถิ่นฐานมานานก่อนสมัยกษัตริย์อิสลามปกครอง ที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณที่เป็นกุโบร์ (สุสาน) ในปัจจุบัน คือบ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ ที่มาของชื่อกาลอ มาจากข้อสันนิษฐาน 3 ข้อ คือ 1. มาจากไม้กาลอหรือไม้ไข่เขียว ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากมายบนเทือกเขากาลอ 2. มาจากคำว่า "ตือลอกลอ" หรือแมงป่อง เป็นสัตว์ร้ายในนิทานปรัมปรา 3. มาจากคำว่า "สะดียอกาลอ" ซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าเมืองโกตาบารูใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้าง และเป็นที่เก็บสรรพาวุธ ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านกาลอในปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกาลอมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36.94 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งที่เป็นภูเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ นิคมสร้างตนเองธนูสิน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงปลาในกระชัง และเย็บผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 546 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนสายโกตาบารู-ท่าเรือ (อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส) ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2. ถนนสายบ้านพงจือนือเร๊ะ-บ้านกาลอ (ถนน รพช.) ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,น้ำตก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาลอ อำเภอรามัน ยะลา