ข้อมูลตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

กอตอตือร๊ะ เป็นภาษามลายู แปลว่า "วังไม้แก่น" ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านกอตอตือร๊ะ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านในราวปี พ.ศ.2440 มีกำนันปกครองชื่อโต๊ะขุน ขึ้นตรงกับหัวเมืองรามันในรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล บ้านกอตอตือร๊ะ จึงได้ยกฐานะเป็นตำบลกอตอตือร๊ะ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วของตำบล เป็นพื้นที่ราบ และที่ราบลุ่มโดยเฉลี่ยเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ทั้งตำบลซึ่งเหมาะต่อการเกษตรประเภทสวนยางพารา และสวนผลไม้ ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 40เหมาะแก่การทำนาข้าว นอกนั้นเป็น พื้นที่เนิน (ควนดิน) รวมพื้นที่ทั่งตำบลประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.875 ไร่ มีแหล่งน้ำธรรมซาติประเภท คลอง ลำห้วย บึง และมีคลองซลประทานกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบล เช่น คลองตีจียาวี คลองทาเนาะบารู และคลองซลประทาน คลองบาดอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพญา, ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาลูปัง, ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอาซ่อง, ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเนินงาม, ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา และทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ ปักจักร และตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 675 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจากจังหวัด ใช้ถนนสายยะลา-รามัน ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร และจากอำเภอระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟจากยะลาถึงป้ายรถไฟบ้านปะแต
* การคมนาคม
ตำบลกอตอตือร๊ะ สามารถติดต่อได้โดยเส้นทางคมนาคม 2 ทาง ด้วยกัน คือ
1. ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายยะลา - รามัน ระยะทาง 19 กิโลเมตร เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลาดยางและภายในหมู่บ้านมีถนนเชื่อมติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน
2. ทางรถไฟ มีระยะทางจากจังหวัดยะลา ถึงบ้านปาแต หมู่ที่ 4
ตำบลกอตอตือร๊ะ
* การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต) 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ มีทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
2. มัสยิด
3. องค์การบริหารส่วนตำบล
4. สถานีอนามัย
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 5 แห่ง
6. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 7 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วังไม้แก่น “กอตอตือร๊ะ” เป็นภาษามลายู แปลว่า “วังไม้แก่น” โดยจัดตั้งหมู่บ้านราวปี พ.ศ. 2440 มีกำนันชื่อ โต๊ะขุน และการปกครองได้ขึ้นตรงกับหัวเมืองรามันในรัชกาลที่ 5 ต่อมามีการปฏิรูปการปกครองจากหัวเมืองรามัน ในรัชกาลที่ 5 ต่อมามีการปฏิรูปการปกครองจากหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บ้านกอตอตือร๊ะ จึงแยกเป็นตำบลกอตอตือร๊ะ
2 สวนสาธารณะชุมชนกอตอตือร๊ะและสนามกีฬา ขณะนี้ทางตำบลได้เริ่มการก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านไอซาบง ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
3 ปลานิลอายุ 40 ปี ปลานิลตัวนี้ชาวบ้าน ม.1 บ้านปาแต ได้นำมาเลี้ยงเมื่อ 40 ปีก่อน สถานที่เลี้ยงในที่อาบน้ำละหมาดของมัสยิดอิสลาฮุดดิน

ร้านอาหาร
1 กำปั่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-253282 อาหารพื้นเมือง
2 ซินซิน ถนนพิพิธภักดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-240278 อาหารจีน
3 ต่วนโภชนา ถนนสุขยางค์ (หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา)โทร.073-244316 อาหารมุสลิม
4 ธารา ถนนพิพิธภักดีใกล้โรงแรมยะลารามา โทร.073-212356 อาหารทะเล
5 ปาร์ควิวคาเฟ่ ภายในโรงแรมปาร์ควิว โทร.073-244760 อาหารสากล
6 มายเฮาส์คาเฟ่ ภายในโรงแรมมายเฮาส์ โทร.073-213147 อาหารสากล
7 รามาคาเฟ่ ภายในโรงแรมยะลารามา โทร.073-214578 อาหารสากล
8 ร้านกบ (ไทย) ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
9 ร้านย๊ะโภชนา โกตาบารู ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
10 ร้านลีโภชนา ถนนสายยะลา-รามัน (โกตาบารู) อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
11 ร้านสงขลาโภชนา ถนนสายโกตาบารู-ไม้แก่น อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
12 ร้านเจ๊ะนิง ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
13 ฮาลาลฟูต ตลาดใหม่ยะลา โทร.073-211789 อาหารมุสลิม
14 ไลลา ถนนพิพิธภักดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-212434 อาหารมุสลิม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม
2 น้ำยาล้างจานสมุนไพร จัดทำโดยกลุ่ม อสม. ประจำตำบลกอตอตือร๊ะ การจัดทำกำกับดูแลโดยอนามัยประจำตำบล และควบคุมการผลิตโดย อบต.กอตอตือร๊ะ
3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตำบลกำลังดำเนินการผลิต แต่ยังไม่นำออกจำหน่าย
4 ผ้าคลุมผม เป็นผ้าคลุมผมของสตรีมุสลิมที่ได้มีการประดิษฐ์ ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม โดยการปักลวดลาย หลากหลายรูปแบบ ตามยุคสมัย
5 ผ้าคลุมผมสตรี ผ้าคลุมผมสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน ยะลา