ข้อมูลตำบลท่าธง อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมท่าธงรวมอยู่กับตำบลวังพญา ต่อมาขอแยกเพื่อตั้งเป็นตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ตำบลท่าธง ที่ได้ชื่อว่าท่าธงนั้นเนื่องจากมีธงเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่ท่าเรือแม่น้ำสายบุรี ซึ่งท่าเรือนี้ ราษฎรใช้ในการค้าขายและสัญจรไป

พื้นที่

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งตำบลอีกร้อยละ 30 เป็นที่เนินพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกของพุทรา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,240 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4042 ที่แยกมาจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4066 ในเขตตำบลกายูบอเตาะ
- ถนน รพช. หมายเลข 11002 (ซาเมาะ – กายู) ที่แยกมาจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4066 ในเขตตำบล กายูบอเกาะ

ผลิตภัณฑ์

พรุลานควาย,ปลา

สถานที่

1) วัดรังสิตาวาส 1 แห่ง
2) พรุลานควาย (แหล่งท่องเที่ยว)
3) โรงเรียนระดับประถม 5 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) มัสยิด 7 แห่ง
6) สถานีตำรวจ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลา
2 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม

สินค้าโอทอป ตำบลท่าธง อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าธง อำเภอรามัน ยะลา