ข้อมูลตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บริเวณตอนกลางของตำบลมีเนินสูงขึ้นมาสภาพสวยงาม ชาวบ้านเรียกเป็นภาษามลายูท้องถิ่นว่า "บ้านบาโงมอและ" ซึ่ง "บาโง" แปลว่า เนิน และ "มอและ" แปลว่า สวยหรืองาม ซึ่งรวมกันแปลว่า "เนินงาม" ตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเนินงามจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล 130-170 เมตร และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก โดยพื้นที่ลาดเนินเหมาะสำหรับปลูกยางพาราและที่ราบลุ่มจำนวนมากใช้ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาลูปัง และตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา
อาชีพเสริม ได้แก่ การตัดเย็บผ้าคลุมผม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,523 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4071 สายโกตาบารู-พิเทน
2. ใช้เส้นทางหลวงท้องถิ่นของกรมโยธาธิการ

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานไม้ไผ่,เครื่องแกงสมุนไพร

สถานที่

1. วัดสารพฤกษาวาส (วัดไม้แก่น)
2. สถานีอนามัยตำบลเนินงาม
3. สถานีรถไฟบ้านไม้แก่น
4. โรงเรียนประถมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกะหรี่ปั๊บ ขนมกะหรี่ปั๊บ
2 ขนมโดนัท ขนมโดนัท
3 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เป็นการนำไม้ไผ่มาสานเป็นกระด้ง กระจาด ใช้สำหรับตากอาหารแห้ง หรือร่อนเปลือกข้าวออกจากเมล็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร
4 เครื่องแกงสมุนไพร เครื่องแกงสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ยะลา