ข้อมูลตำบลบาลอ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบาลอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26.41 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 มีทางหลวงตัดผ่านใจกลางตำบลเชื่อมกับอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา เหมาะแก่การทำนาและทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 782 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟบาลอ ซึ่งเป็นสถานีขนาดเล็ก
2. ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางสายรามัน-บาลอ ระยะทาง 6 กม., สายสาวอ-บาลอ ระยะทาง 4 กม. และสายบาลอ-เรียง ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมศีรษะ

สถานที่

1. สถานีรถไฟ
2. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
3. โรงเรียนระดับประถม 3 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง
5. มัสยิด 7 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าคลุมศีรษะมีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมปักลวดลายต่าง ๆ หรือเป็นรูปต่าง ๆ ขนาดกว้าง 45 นิ้ว ยาว 45 นิ้ว หรือขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ มีหลากสี

สินค้าโอทอป ตำบลบาลอ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาลอ อำเภอรามัน ยะลา