ข้อมูลตำบลบือมัง อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบือมังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตะโละเลาะ หมู่2 บ้านบือมัง หมู่3 บ้านดุซงตาวา หมู่4 บ้านมาแฮ หมู่5 บ้านปงตา หมู่6 บ้านปีแยะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุดี อ.เมือง และต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กรงปินัง กิ่งอ.กรงปินัง และต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 907 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกบ้านมาแฮ ตั้งอยู่ที่หมู่3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา ในเขตปฎิรูปดินจังหวัดยะลา
2 น้ำตกบ้านมาแฮ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม(ปักจักร)
2 ผ้าคลุมผมสตรี เป็นผ้าคลุมสตรีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีฝีมือปราณีต เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกประเทศมาเลเซีย มีหลากสีหลายลายให้เลือกตามความต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลบือมัง อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบือมัง อำเภอรามัน ยะลา