ข้อมูลตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยะต๊ะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมาแลเหนือ หมู่ 2 บ้านตูกู หมู่ 3 บ้านตะโละ หมู่ 4 บ้านปาแลใต้ หมู่ 5 บ้านตีบุ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.กาลอ, ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาลอ, ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 823 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มแขกผงสำเร็จรูป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป
2 ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร
3 น้ำยาล้างจานอุมมีย์ น้ำยาล้างจานอุมมีย์
4 สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่ก้อนสมุนไพร
5 เครื่องดื่มแขกผงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ได้แก่ ส้มแขก ดอกคำฝอย บัวบก เป็นต้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจจากวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา และได้รับมาตรฐาน อย.

สินค้าโอทอป ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน ยะลา