ข้อมูลตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอาซ่องเป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอรามัน คำว่า "อาซ่อง" มาจากภาษามลายูว่า "อาซา" แปลเป็นไทยว่า "เริ่มแรก" หมายความว่า หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเริ่มแรกที่ก่อตั้งในเขตนี้ คือ "อาซา" และเรียกเป็น "อาซ่อง" จนทุกวันนี้ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูง แล้วลาดเป็นที่ราบต่ำลงมาทางตอนใต้คือบริเวณลุ่มน้ำสายบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตะโล๊ะหะลอ, อบต.กายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 820 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 270 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 4092 สายรามัน-มายอ จากที่ว่าการอำเภอรามันถึงองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กริชที่ระลึก (กริชปากกา)

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน ยะลา