ข้อมูลตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกาบังแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ราษฎร 99% นับถือศาสนาอิสลาม แต่เดิมเรียกว่า "กาแบบ" ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษายาวี แปลว่า "ต้นไม้ใหญ่" และชาวบ้านเรียกกันมาจนเพี้ยนเป็น "กาบัง" ในปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกาบังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกาบัง โดยถ้านับจากสำนักงาน อบต.กาบัง ไปจนถึงตัวที่ว่าการอำเภอ จะมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร หรือ 71,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเทพา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา 2. อาชีพรอง คือ การทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 186 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4070 สายยะหา-สะบ้าย้อย และทางหลวงหมายเลข 4010 สายบันนังดามา-บาละ ซึ่งเป็นเส้นทางลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

1. หมวกกะปิเยาะ 2. จำปาดะกาบัง 3. น้ำมะนาวพร้อมดื่ม 4.ส้มโ

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2. โรงพยาบาลกาบัง 3. สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง 4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง

ร้านอาหาร
1 ร้านมิยาซาวาโภชนา 85 หมู่ที่ 5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา อาหารตามสั่งและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จำปาดะกาบัง เป็นผลไม้ในท้องถิ่นที่มีรูปทรงคล้ายขนุน นอกจากนำมาบริโภคสด ๆ แล้ว ยังสามารถนำมาทอดกรอบได้ด้วย
2 น้ำมะนาวพร้อมดื่ม เป็นน้ำมะนาวบรรจุขวดพลาสติกขนาด 240 ซีซี
3 หมวกกะปิเยาะห์ เป็นหมวกผ้าทรงกลมขนาดยาวประมาณ 21.5 - 22 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม. ส่วนใหญ่เป็นสีขาว จะมีสีอื่นบ้างก็เล็กน้อย

สินค้าโอทอป ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ยะลา