ข้อมูลตำบลบาละ อำเภอกาบัง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เป็นตำบลหนึ่งในความรับผิดชอบของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สันนิฐานว่า คำว่า “บาละ” มาจาก
ภาษายาวี “บาเลาะ” แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบาละ หมู่ 2 บ้านคลองน้ำใส
หมู่ 3 บ้านหินลูกข้าง หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา หมู่ 5 บ้านสี่สิบ หมู่ 6 บ้านใหม่ หมู่ 7 บ้านคลองปุด หมู่ 8 บ้านคลองขิง
หมู่ 9 บ้านคลองพี หมู่ 10 บ้านเมาะยี

พื้นที่

ติดกับอำเภอกาบัง ห่างจากตัวอำเภอกาบัง ประมาณ 10 กม. เนื้อที่ประมาณ 352 ตร.กม.
เป็นที่ราบเชิงเขา บางหมู่บ้านติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด แกะ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,350 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 335 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสาย 1010 บันนังดามา – บ้านบาละ (ลาดยางตลอดสาย)

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ยะลา