ข้อมูลตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกรงปินัง แยกจากอำเภอเมืองยะลา เมื่อ เมษายน 2538 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอกรงปินัง ตำบลกรงปินังได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านสะเก ม.2 บ้านตะโลซูแม ม.3 บ้านบราแง ม.4 บ้านกีเยาะ ม.5 บ้านอุเผะ ม.6 บ้านยะยือริ ม.7 บ้านกรงปินัง ม.8 บ้านลือมุ ม.9 บ้านอุเป

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาทอดขนานกับถนนสาย 410 ยะลา-เบตง มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านขนานกับถนนสาย 410 ยะลา-เบตง มีพื้นที่ทั้งหมด 54.47 ตร.กม. หรือ 34,044 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ. ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สะเอะ และอบต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,067 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง

ผลิตภัณฑ์

ถั่วลิสงเคลือบ, ผ้าบาติก

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
2) โรงเรียน
3) สถานีอนามัย
4) มัสยิด
5) โรงเรียนตงดีกา
6) มาลาเซาะห์
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึก
2 ถั่วลิสงเคลือบ ถั่วลิสงเคลือบกาแฟ
3 ผ้าคลุมผมลูกปัด (นางเจ๊ะมัสนา) ผ้าคลุมผมลูกปัด
4 ผ้าคลุมผมสตรี (นางสาวรอฮานา) ผ้าคลุมผมสตรี
5 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
6 ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ

สินค้าโอทอป ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา