ข้อมูลตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนได้มีพระยายะลอ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองปกครองหัวเมืองยะลา ทรงเสด็จประพาสป่าไปทางทิศใต้ของเมืองยะลา ผ่านตำบลปุโรง ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าทึบ จึงได้ทรงหยุดพักและเสวยพระกระยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีราษฎรนำกะลาใส่น้ำมาถวายให้พระองค์ ซึ่งกะลาที่ใส่น้ำมาถวายนั้นเป็นกะลาที่ใหญ่ผิดปกติกว่ากะลาทั่ว ๆ ไป พระยายะลอจึงได้ทรงเรียกชื่อกะลานี้ว่า "ปุโกง" ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยว่า "กะลา" และต่อมาได้เพี้ยนมาเป็น "ปุโรง"

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากกิ่งอำเภอกรงปินังประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 17.88 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงและมีภูเขาตลอดแนวของตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลปุโรงใช้เส้นทาง รพช. สายบาโงยือรา-หน้าถ้ำ ระยะทางจากตำบลหน้าถ้ำประมาณ 11 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหินฉาบ

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
2. โรงเรียนบ้านโฉลง
3. โรงเรียนบ้านปุโรง
4. สถานีอนามัย
5. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางการเกษตรยะลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหินฉาบ เป็นกล้วยฉาบที่ใช้กล้วยหินมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งกล้วยหินเป็นกล้วยที่มีเฉพาะในพื้นที่แถบนี้เท่านั้น และเป็นกล้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลา
2 เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา