ข้อมูลตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามัคคี เดิมมี 13 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2535 ได้แยกเป็นตำบลสุวารี จำนวน 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลสามัคคี มี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีสวนยางพารา สวนผลไม้ ลองกอง ทุเรียน และพื้นที่นา 10%

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 908 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากอำเภอรือเสาะ ถึง ตำบลสามัคคี ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และจาก ตำบลสามัคคี ถึง ตำบลสุวารี ประมาณ 8 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1
2. สถานีอนามัย หมู่ที่ 2, 4

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม

สินค้าโอทอป ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ นราธิวาส