ข้อมูลตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลซากอ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านซากอ หมู่ที่ 1 , หมู่บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 2 หมู่บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3 , หมู่บ้านกลูบี หมู่ที่ 4 , หมู่บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 , หมู่บ้านไอร์กากอร์ หมู่ที่ 6

พื้นที่

ตำบลซากอมีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและเป็นแหล่งชุมชนทางการค้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 737 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน

การเดินทาง

นราธิวาส , ยี่งอ ระยะทาง 15 กม. นราธิวาส , มะรือโบ ระยะทาง 25 กม. นราธิวาส , รือเสาะ ระยะทาง 40 กม. นราธิวาส , ศรีสาคร ระยะทาง 60 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า , สะตอดอง

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร
2) เทศบาลตำบลศรีสาคร
3) อบต. ซากอ
4) โรงพยาบาลศรีสาคร
5) โรงเรียนบ้านกลูบี
6) โรงเรียนบ้านสาคร
7) โรงเรียนบ้านซากอ
8) วัดศรีสาคร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ใต้สะพานคอลอกาเว ใต้สะพานเป็นทางผ่านของแม่น้ำสายบุรี เป็นที่เล่นน้ำ ในช่วงเย็นเป็นจุดลงล่องแก่ง มีหาดทรายสำหรับนั่งเล่น มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
2 ดินดำ "ดินดำ" ต.ซากอ มีแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส
3 ดินดำ
4 มัสยิดลาฮุอิสลามียะห์
5 ใต้สะพานคอลอกาเว ใต้สะพานเป็นทางผ่านของแม่น้ำสายบุรี เป็นที่เล่นน้ำในช่วงเย็นเป็นจุดลงล่องแก่ง มีหาดทรายสำหรับนั่งเล่น มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สตอดอง
2 ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร นราธิวาส