ข้อมูลตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะมะยูง จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2517 มี 5 หมู่บ้าน คือ บ้านตะมะยูง บ้านตอหลัง บ้านตามุง บ้านลาเวง บ้านกะดี และได้แยกเป็นตำบลเชิงคีรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2545 คนจัดตั้งตำบลตะมะยูง ได้เปลี่ยนชื่อตำบลตะมิยูงเป็นชื่อตำบลตะมะยูง โดยมีคนหนึ่งชื่อว่านายตะมิยูง มาจากใหนไม่ปรากฎ เป็นคนแรกที่จัดตั้งครอบครัว อยู่บ้านติดกับคลอง นายตะมิยูงเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่รักของทุกคน เมื่อนายตะมิยูงตาย ชาวบ้านก็ตั้งชื่อหมู่บ้านตะมิยูง จึงกลายเป็นตำบลตะมะยูงมาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลตะมะยูงอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสาคร 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 30.61 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราลสลับเนินเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 226 ฟุต แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 888 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4060 ระยะทาง 12 กิโลเมตร รพช.นธ. 11008 ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สับปะรด

สถานที่

1. บึงตอหลัง
2. อบต.ตะมะยูง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 มัสยิดซีเมนต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตะมะยูง เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยคอนกรีตเป็นแห่งแรกของอำเภอศรีสาคร ปัจจุบันสร้างอาคารหลังใหม่จำนวน 2 ชั้น งบประมาณเสร็จเรียบร้อย 5 ล้านบาท เป็นงบของราษฎรจัดหาเองทั้งหมด
2 โรงเรียนบ้านศรีวารินทร์ โรงเรียนศรีวารินทร์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในอำเภอศรีสาคร
3 มัสยิดบ้านตอหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตอหลัง ตำบลตะมะยูง ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านประมาณ 850 คน นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
2 สับปะรด เป็นสับปะรดสด

สินค้าโอทอป ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร นราธิวาส