ข้อมูลตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกายูคละ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บางทีเป็นที่ราบสูง สำหรับที่ราบลุ่มจะในหมู่ที่ 1,2,3,7,8 พื้นที่ราบสูงจะพบในหมู่ที่ 4, 5, 6 สำหรับพื้นที่ราบลุ่มจะมีน้ำขังเกือบตลอดปี และเป็นพรุ ตำบลกายูคละ มีพื้นที่ประมาณ 57,548 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,967.50 ไร่

พื้นที่

ที่ตั้งตำบลกายูคละ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอแว้ง ตั้งห่างจากอำเภอแว้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแว้ง , ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า, เลี้ยงเป็ด-ไก่, ทำเกษตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าไว้ใช้ 95%

การเดินทาง

ตำบลกายูคละ มีเส้นทางหลักได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 มี 2 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างตำบลกายูคละกับอำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก ตากใบ - อำเภอเมืองนราธิวาส และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4193 เชื่อมกับอำเภอสุไหงปาดี

ผลิตภัณฑ์

ตัดเย็บเสื้อผ้า-สาโท

สถานที่

1. วัดน้ำขาว - ยะกา
2. มัสยิดมูฮำมาดียะห์
3. โรงเรียน
4. สถานีอนามัย
5. โรงเรียนตาดีกา
6. ศูนย์พัฒนาเด็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมปั้นสิบ ขนมปั้นสิบ
2 สาโทเกวียนทอง เกวียนไทย ผลิตภัณฑ์สุราแช่ ประเภทสาโท ตราเกวียนทอง เกวียนไทย วัตถุดิบในพื้นที่ แป้งเชื้อสุรา มีสุมนไพรรวมกันมากถึง 20 ชนิด ราคาถูกสามารถซื้อดื่มได้ทุกระดับ
3 เสื้อโต๊ะ-เสื้อยูเบาะห์ เป็นเสื้อของสตรีมุสลิม

สินค้าโอทอป ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง นราธิวาส