ข้อมูลตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นตำบลเก่าแก่ เดิมขึ้นกับอำเภอแว้ง ต่อมาขึ้นกับกิ่งอำเภอสุคิริน และเป็นอำเภอสุคิรินตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตนิคมฯ ประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่อพยพมาจากที่อื่น เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นภูเขา มีที่ราบเชิงเขาบ้างเล็กน้อย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพหลักในการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อบต.มาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอแว้ง และ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสุคิริน , ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 518 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากอำเภอถึงหมู่บ้านใกล้สุด 1 กม. และมีถนนลาดยางเพียงสายเดียว ความยาว 7 กม. นอกนั้นเป็นถนนดินและลูกรัง ถึงหมู่บ้านไกลสุด บ้านทรงคีรี ม.4 ระยะทางประมาณ 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว ,ผ้าปูโต๊ะถักโครเชร์

สถานที่

1) น้ำตกธารหินงาม
2) มัสยิดบ้านไอยามู

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกธารหินงาม อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. มีสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ตลอดเส้นทาง
2 น้ำตกธารหินงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าปูโต๊ะถักโครเชร์ ถักโครเชร์เป็นผ้าปูโต๊ะ

สินค้าโอทอป ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน นราธิวาส