ข้อมูลตำบลป่าเสมัส อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "ปาเสมัส" เป็นภาษยาวีท้องถิ่นแปลว่า "ทรายทอง" คนดั้งเดิมได้บอกกล่าวว่า พื้นที่บางส่วนติดชายแดนมาเลเซีย มีแม่น้ำสุไหงโกลก จะมีเนินทรายสีขาวตลอดทั้งสองฝั่งไทย-มาเลเซีย ในช่วงเวลาเที่ยงแสงแดดส่องเม็ดทรายจะสะท้อนเป็นสีทองระยิบระยับ แต่ในปัจจุบันมีร่องรอยให้เห็นอยู่ไม่มากนัก เนื่องจากความเจริญของบ้านเมือง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลปาเสมัส เป็นที่ราบลุ่ม ครึ่งหนึ่งเป็นเขตป่าสงวน มีแม่น้ำสุไหงโก-ลก ผ่านตามแนวเขตระหว่างตำบลปาเสมัส - มาเลเซีย และมีบึงใหญ่ขนาด 40 ไร่ 1 แห่ง คือ "บึงยายอ"

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำสุไหงโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 110 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางได้โดยยานพาหนะทุกชนิด โดยเส้นทางถนนลาดยาง ระยะทางจาก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงที่ทำการกลุ่มประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าปาเต๊ะ

สถานที่

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2. สถานีอนามัยบ้านมือบา หมู่ที่ 4
3. สถานีนามัยบ้านกวาลอซีรา หมู่ที่ 3
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซรายอออก หมู่ที่ 1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยขนุนฉาบ กล้วยขนุนฉาบ
2 คุ้กกี้สมุนไพร (รสตะไคร้) คุ้กกี้สมุนไพร (รสตะไคร้)
3 ผลิตภัณฑ์ปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ปาเต๊ะมีหลายชนิด เช่น 1. ผ้าโสร่งปาเต๊ะ 2. เสื้อปาเต๊ะ 3. ผ้าตัดชุดปาเต๊ะ
4 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม
5 ผ้าปาเต๊ะ ผ้าปาเต๊ะ

สินค้าโอทอป ตำบลป่าเสมัส อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าเสมัส อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส