ข้อมูลตำบล จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
500101 - ตำบลศรีภูมิ  
500102 - ตำบลพระสิงห์  
500103 - ตำบลหายยา  
500104 - ตำบลช้างม่อย  
500105 - ตำบลช้างคลาน  
500106 - ตำบลวัดเกต  
500107 - ตำบลช้างเผือก  
500108 - ตำบลสุเทพ
500109 - ตำบลแม่เหียะ
500110 - ตำบลป่าแดด
500111 - ตำบลหนองหอย
500112 - ตำบลท่าศาลา  
500113 - ตำบลหนองป่าครั่ง
500114 - ตำบลฟ้าฮ่าม
500115 - ตำบลป่าตัน  
500116 - ตำบลสันผีเสื้อ  
02 - อำเภอจอมทอง
500203 - ตำบลบ้านหลวง
500204 - ตำบลข่วงเปา  
500205 - ตำบลสบเตี๊ยะ  
500206 - ตำบลบ้านแปะ  
500207 - ตำบลดอยแก้ว  
500209 - ตำบลแม่สอย  
03 - อำเภอแม่แจ่ม
500301 - ตำบลช่างเคิ่ง  
500302 - ตำบลท่าผา
500303 - ตำบลบ้านทับ  
500304 - ตำบลแม่ศึก  
500305 - ตำบลแม่นาจร  
500306 - ตำบลบ้านจันทร์  
500307 - ตำบลปางหินฝน  
500308 - ตำบลกองแขก  
500309 - ตำบลแม่แดด  
500310 - ตำบลแจ่มหลวง  
04 - อำเภอเชียงดาว
500401 - ตำบลเชียงดาว
500402 - ตำบลเมืองนะ  
500403 - ตำบลเมืองงาย  
500404 - ตำบลแม่นะ  
500405 - ตำบลเมืองคอง  
500406 - ตำบลปิงโค้ง
500407 - ตำบลทุ่งข้าวพวง
05 - อำเภอดอยสะเก็ด
500501 - ตำบลเชิงดอย  
500502 - ตำบลสันปูเลย  
500503 - ตำบลลวงเหนือ  
500504 - ตำบลป่าป้อง  
500505 - ตำบลสง่าบ้าน  
500506 - ตำบลป่าลาน  
500507 - ตำบลตลาดขวัญ
500508 - ตำบลสำราญราษฎร์  
500509 - ตำบลแม่คือ  
500510 - ตำบลตลาดใหญ่  
500511 - ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
500512 - ตำบลแม่โป่ง  
500513 - ตำบลป่าเมี่ยง  
500514 - ตำบลเทพเสด็จ
06 - อำเภอแม่แตง
500601 - ตำบลสันมหาพน  
500602 - ตำบลแม่แตง  
500603 - ตำบลขี้เหล็ก  
500604 - ตำบลช่อแล  
500605 - ตำบลแม่หอพระ  
500606 - ตำบลสบเปิง  
500607 - ตำบลบ้านเป้า  
500608 - ตำบลสันป่ายาง  
500609 - ตำบลป่าแป๋  
500610 - ตำบลเมืองก๋าย  
500611 - ตำบลบ้านช้าง  
500612 - ตำบลกื้ดช้าง  
500613 - ตำบลอินทขิล  
500614 - ตำบลสมก๋าย  
07 - อำเภอแม่ริม
500701 - ตำบลริมใต้  
500702 - ตำบลริมเหนือ
500703 - ตำบลสันโป่ง
500704 - ตำบลขี้เหล็ก  
500705 - ตำบลสะลวง  
500706 - ตำบลห้วยทราย  
500707 - ตำบลแม่แรม  
500708 - ตำบลโป่งแยง  
500709 - ตำบลแม่สา  
500710 - ตำบลดอนแก้ว
500711 - ตำบลเหมืองแก้ว  
08 - อำเภอสะเมิง
500801 - ตำบลสะเมิงใต้  
500802 - ตำบลสะเมิงเหนือ  
500803 - ตำบลแม่สาบ  
500804 - ตำบลบ่อแก้ว  
500805 - ตำบลยั้งเมิน  
09 - อำเภอฝาง
500901 - ตำบลเวียง  
500903 - ตำบลม่อนปิ่น  
500904 - ตำบลแม่งอน  
500905 - ตำบลแม่สูน  
500906 - ตำบลสันทราย  
500910 - ตำบลแม่คะ  
500911 - ตำบลแม่ข่า  
500912 - ตำบลโป่งน้ำร้อน  
10 - อำเภอแม่อาย
501001 - ตำบลแม่อาย  
501002 - ตำบลแม่สาว  
501003 - ตำบลสันต้นหมื้อ  
501004 - ตำบลแม่นาวาง  
501005 - ตำบลท่าตอน  
501006 - ตำบลบ้านหลวง  
501007 - ตำบลมะลิกา  
11 - อำเภอพร้าว
501101 - ตำบลเวียง  
501102 - ตำบลทุ่งหลวง  
501103 - ตำบลป่าตุ้ม  
501104 - ตำบลป่าไหน่  
501105 - ตำบลสันทราย  
501106 - ตำบลบ้านโป่ง  
501107 - ตำบลน้ำแพร่  
501108 - ตำบลเขื่อนผาก  
501109 - ตำบลแม่แวน  
501110 - ตำบลแม่ปั๋ง  
501111 - ตำบลโหล่งขอด
12 - อำเภอสันป่าตอง
501201 - ตำบลยุหว่า
501202 - ตำบลสันกลาง  
501203 - ตำบลท่าวังพร้าว  
501204 - ตำบลมะขามหลวง  
501205 - ตำบลแม่ก๊า  
501206 - ตำบลบ้านแม  
501207 - ตำบลบ้านกลาง  
501208 - ตำบลทุ่งสะโตก
501210 - ตำบลทุ่งต้อม
501214 - ตำบลน้ำบ่อหลวง  
501215 - ตำบลมะขุนหวาน  
13 - อำเภอสันกำแพง
501301 - ตำบลสันกำแพง  
501302 - ตำบลทรายมูล  
501303 - ตำบลร้องวัวแดง  
501304 - ตำบลบวกค้าง  
501305 - ตำบลแช่ช้าง  
501306 - ตำบลออนใต้  
501310 - ตำบลแม่ปูคา  
501311 - ตำบลห้วยทราย  
501312 - ตำบลต้นเปา  
501313 - ตำบลสันกลาง
14 - อำเภอสันทราย
501401 - ตำบลสันทรายหลวง  
501402 - ตำบลสันทรายน้อย  
501403 - ตำบลสันพระเนตร  
501404 - ตำบลสันนาเม็ง
501405 - ตำบลสันป่าเปา  
501406 - ตำบลหนองแหย่ง  
501407 - ตำบลหนองจ๊อม
501408 - ตำบลหนองหาร  
501409 - ตำบลแม่แฝก  
501410 - ตำบลแม่แฝกใหม่  
501411 - ตำบลเมืองเล็น  
501412 - ตำบลป่าไผ่  
15 - อำเภอหางดง
501501 - ตำบลหางดง  
501502 - ตำบลหนองแก๋ว  
501503 - ตำบลหารแก้ว  
501504 - ตำบลหนองตอง  
501505 - ตำบลขุนคง  
501506 - ตำบลสบแม่ข่า  
501507 - ตำบลบ้านแหวน  
501508 - ตำบลสันผักหวาน  
501509 - ตำบลหนองควาย  
501510 - ตำบลบ้านปง  
501511 - ตำบลน้ำแพร่  
16 - อำเภอฮอด
501601 - ตำบลหางดง  
501602 - ตำบลฮอด  
501603 - ตำบลบ้านตาล  
501604 - ตำบลบ่อหลวง  
501605 - ตำบลบ่อสลี  
501606 - ตำบลนาคอเรือ  
17 - อำเภอดอยเต่า
501701 - ตำบลดอยเต่า  
501702 - ตำบลท่าเดื่อ  
501703 - ตำบลมืดกา  
501704 - ตำบลบ้านแอ่น  
501705 - ตำบลบงตัน  
501706 - ตำบลโปงทุ่ง  
18 - อำเภออมก๋อย
501801 - ตำบลอมก๋อย  
501802 - ตำบลยางเปียง  
501803 - ตำบลแม่ตื่น  
501804 - ตำบลม่อนจอง  
501805 - ตำบลสบโขง  
501806 - ตำบลนาเกียน  
19 - อำเภอสารภี
501901 - ตำบลยางเนิ้ง  
501902 - ตำบลสารภี  
501903 - ตำบลชมภู  
501904 - ตำบลไชยสถาน  
501905 - ตำบลขัวมุง  
501906 - ตำบลหนองแฝก
501907 - ตำบลหนองผึ้ง
501908 - ตำบลท่ากว้าง  
501909 - ตำบลดอนแก้ว  
501910 - ตำบลท่าวังตาล  
501911 - ตำบลสันทราย
501912 - ตำบลป่าบง  
20 - เวียงแหง
502001 - ตำบลเมืองแหง  
502002 - ตำบลเปียงหลวง  
502003 - ตำบลแสนไห  
21 - อำเภอไชยปราการ
502101 - ตำบลปงตำ  
502102 - ตำบลศรีดงเย็น  
502103 - ตำบลแม่ทะลบ  
502104 - ตำบลหนองบัว  
22 - อำเภอแม่วาง
502201 - ตำบลบ้านกาด  
502202 - ตำบลทุ่งปี้  
502203 - ตำบลทุ่งรวงทอง  
502204 - ตำบลแม่วิน  
502205 - ตำบลดอนเปา  
23 - กิ่งอำเภอแม่ออน
502301 - ตำบลออนเหนือ  
502302 - ตำบลออนกลาง  
502303 - ตำบลบ้านสหกรณ์  
502304 - ตำบลห้วยแก้ว  
502305 - ตำบลแม่ทา  
502306 - ตำบลทาเหนือ  
24 - กิ่งอำเภอดอยหล่อ
502401 - ตำบลดอยหล่อ  
502402 - ตำบลสองแคว  
502403 - ตำบลยางคราม  
502404 - ตำบลสันติสุข  
25 - อำเภอกัลยาณิวัฒนา
502501 - ตำบลบ้านจันทร์  
502502 - ตำบลแม่แดด  
502503 - ตำบลแจ่มหลวง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.