ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มเพาะเห็ด

ผู้นำ : นางผา สมเพชร
โทรศัพท์ : 01-4130399
E-Mail : tmoonsrenaul@yahoo.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 51 หมู่ 3 บ้านสร้างบุ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เป็นแหล่งจำหน่ายเห็ดจากธรรมชาติ มีป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองน้ำขาว เป็นผลิตตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล และต่อมาได้มีการรวมกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 กลุ่มได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. ร้อยเอ็ด จำนวน 238,000 บาท สร้างโรงเรือน 14 แห่ง เชื้อเห็ดบรรจุถุง 3,000 ถุง/โรงเรือน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

กลุ่มในชุมชน
มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเพาะเห็ด

สภาพการรวมตัว
ในหมู่บ้านมีสมาชิกกลุ่มและมีกรรมการบริหารจัดการในระดับตำบลมีตัวแทนของกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เป็นกรรมการบริหาร

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเห็ด กลุ่มละ 30-40 คน ในแต่ละหมู่บ้าน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
สมาชิก 260 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่ หัตถกรรม รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ปัจจัยการทำเชื้อเห็ดราคาสูง
- ขาดความรู้ในการทำเชื้อเห็ด
- ตลาดจำหน่ายไม่แน่นอน


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมและให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มในการจัดทำเชื้อเห็ดบรรจุถุง การเพาะเห็ดแต่ละชนิด
- ให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า
- สนับสนุนเงินทุน


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.