ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มสตรีผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลา

ผู้นำ : นางจงจิต บุญชู
โทรศัพท์ : 09 9704089 , 077 280571
E-Mail : suratcdd@se-ed.net
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 78 หมู่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจาก สน.เกษตรและ พช. ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว โดยจัดตั้งกลุ่มสตรีบ้านคอกช้าง ผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลา มีสมาชิก 24 คน มีคณะกรรมการบริหาร 9 คน เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีเงินทุน 10,000 บาท ผลิตดอกไม้ได้วันละ 150 ดอก

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลา 1 กลุ่ม
- กลุ่มทำข้าวเกรียบ 1 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2 กลุ่ม
- กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง 1 กลุ่ม

สภาพการรวมตัว
ประชากรมีการรวมกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเดียวกัน กลุ่มทั่วไป กลุ่มสตรี โดยแต่ละกลุ่มมีการรวมตัวโดยธรรมชาติ และกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบริหาร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ความรัก สามัคคี และความเอื้ออาทรเป็นตัวยึดเหนี่ยวกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สภาพบ้านเรือนปลูกสร้างริมถนนลาดยาง สายบ้านใน - ขนอม ระยะทาง 3 กม.

อาณาเขต / ที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง มีพื้นที่ 6,540 ไร่ ประชากรมีอาชีพทำนาและทำสวน มีประชากร 136 ครัวเรือน

จำนวนประชากร
สมาชิกกลุ่ม 24 คน เป็นประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ปากแ

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม
รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงานของกลุ่ม
2. ความรู้ทางวิชาการ เทคนิคต่าง ๆ
3. การตลาดที่แน่นอน มั่นคง
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์
5. ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
6. ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี เอกสารต่าง ๆ
7. อาชีพเสริมที่มั่นคง ชัดเจน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. ขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ/งบประมาณจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. ฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพเสริมที่มีรายได้แน่นอน มั่นคง
3. ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ
4. พัฒนากระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.