ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด ปราจีนบุรี

รายชื่อกลุ่มอาชีพ < หน้าที่ผ่านมา(1) | หน้าต่อไป >(3) | ข้อมูล 156 รายการ
ชื่อกลุ่ม สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
51 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก ม.9 บ้านเลขที่ 16/6 ม.9 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 นายสีนวล พุ่มสุข
(01-6501707)
- เสื่อกก
52 กลุ่มผู้ปลูกผักกระเฉด 53 หมู่ 15 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายสมบัติ อ่อนละม
((037) 219248)
- ผักกระเฉดชะลูดน้ำ
53 กลุ่มอาชีพถักไม้กวาดพื้น บ้านเลขที่ 48 ม.5 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.(037)405462 นางบานเย็น ชมภูสุ
((037)405462)
- ไม้กวาดพื้น
54 กลุ่มอาชีพผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลบ้านหนองยาว บ้านหนองยาว ม.4 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายสมควร จันทรา
(01-9837136)
- พันธุ์ไม้
55 กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 15 หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายสนั่น จันทร์ศิ
((037) 403720, (01) 991-7595)
- ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ
56 กลุ่มปลูกข้าวโพดแหลมทอง(แปดแถว) ม.5,ม.9 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางพิกุล บุญผักแว
((037)202259)
- ข้าวโพดแหลมทอง(แปดแถว)
57 กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทยรวมใจสร้างชุมชน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี นางทองใบ นาจำปา
(037-202259)
- ผ้าไหมทอมือ
58 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า 39 หมู่ที่ 3 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายบุญช่วย สุภาพุ
(0 3721 7729, 0 3721 7792)
- ผ้าเช็ดเท้า
59 กลุ่มปลูกหอม-กระเทียมบ้านโปร่งใหญ่ นายอุทิศ สายสิน
(037-219298)
- หอม-กระเทียม
60 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 9 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นางบังอร มณฑา
()
- พรมเช็ดเท้า
61 กลุ่มอาชีพสตรีทอสื่อกก เลขที่ 51 หมู่ 9 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นางอารมย์ กันดี
(037-215333)
- เสื่อกก
62 กลุ่มอาชีพทำปลาส้มฟัก (สับ) บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางสมพิศ พึ่งญาติ
(01-6505142)
- ปลาส้มฟัก (สับ)
63 กลุ่มทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม ม.4 ที่ทำการกลุ่มอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสุเนตร อินอนัน
(01-6505142)
- วุ้นในลูกมะพร้าว
64 กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อบางขาม บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นางจำลอง หอมชิต
()
- เสื่อกกเป็นผืน
65 กลุ่มผลไม้แช่อิ่ม 191 ม.7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
(037 405450)
- ผลไม้แช่อิ่ม
66 กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิแดง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม หมู่ที่ 6 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี นายจิตรกร คำขจร
(037-281035, 205561)
- ข้าวหอมมะลิแดง
67 กลุ่มอาชีพทอผ้า ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นางยวัลภา
(037-219298 01-3052772)
- ผ้าทอมือ
68 กลุ่มสตรีปลูกอ้อย 427 ม. 9 บ้านใหม่โคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางสมร อุดมสมัค
(037-204425)
- น้ำอ้อยบรรจุขวด อ้อยควั่น
69 กลุ่มสตรีทำไข่เค็มไอโอดีน นางกิมตา เกษสุริย
()
- ไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน
70 กลุ่มสานเข่งไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านกุง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางสมบุญ เคลือมั่
()
- เข่งไม้ไผ่
71 ข้าวโพดอบเนย 111/1 ม.9 บ้านย่านรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางทองดี เปี่ยมเจ
(01-4871681)
- ข้าวโพดอบเนย
72 ขัดหินสีและทำเครื่องประดับจากหิน บ้านเลขที่ 16 ม. 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายดำตา เสียดสี
(01-6640746)
- เครื่องประดับที่ทำจากหินสีและหินธรรมชาติ
73 กลุ่มเย็บจักร (เย็บผ้าโหล) หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางทองลักษณ์ อุ่น
()
- เสื้อโหล
74 กลุ่มทำไม้กวาด หมู่ 6 บ้านเลขที่ 112 ม. 6 ต.เขาไม้แก้ว นายทองคำ ฉิมหัต
(01-3541576)
- ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าแขม,ทางมะพร้าวและเส้นก้านตาล
75 กลุ่มอาชีพทำกรงนก 200 หมู่ที่ 9 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายพยูร จอมทอง
()
- กรงนก
76 กลุ่มสตรีตำบลหาดนางแก้ว บ้านหาดสูง ต.หาดนางแก้ว นางฉลอง บุญแม้น
((037)219266)
- ขนมชั้น
77 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง 63 หมู่ 10 บ้านท่าศาลา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายสมัคร จำปาทอง
((037)407123)
- เพาะเห็ดฟาง
78 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 10 ท่าศาลา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางจำเริญ รักษศิล
((037)407392)
- ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
79 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มแพ้ว ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 นางพรอุษา อารีรอบ
(01 940-1850)
- เสื่อกก
80 กลุ่มพัฒนาสตรีแปรรูปมะดัน บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี รางประชิต ชคารักษ
((01)4948528)
- มะดันสามรส
81 อาชีพผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี น.ส.โฉม ทรงเดช
()
- ข้าวกล้อง
82 อนุรักษ์ไก่ชน บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่2 ตำบลบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายบุญภา อิ่มโอชา
()
- ไก่พื้นบ้าน
83 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลผลิต บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 นางรำเพย ชาญณรงค์
((01) 449-3306)
- กระยาสารท
84 ทอเสือกก มี 2 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านนางประเทือง ฝึกฝน ม.7 ต.บางปลาร้า จุดที่ 2 บ้านนางสะอาด บูรณะภักดี ม.6 ต.บางปลาร้า นางประเทือง ฝึกฝน
(01-3084997)
- เสื่อกก
85 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 คุณไสว สังข์ทอง
(08 7049 5011, 08 1365 2325)
- ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
86 กลุ่มแม่บ้านทอสื่อกก(บ้านหนองปลากราย) ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 นางวันเพ็ญ จิตรภั
(037-215355)
- เสื่อกก
87 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคชสาร 48 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี คุณลักขณา สุขตระก
((037) 212-073, 405-059)
- หน่อไม้ไผ่ตงสำเร็จรูป
88 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชน (ไก่พื้นเมือง) ที่ทำการผู้ใหญ่หนองงูเหลือม ต.บางพลู อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายสุเทพ กระจ่าง
()
- ไก่พื้นบ้าน
89 กลุ่มบ้านขนมจีนบ่อแร่ บ้านบ่อแร่ ม.12 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางสาวเรียง เหล่า
()
- ขนมจีน
90 กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ม.9 บ้านหนองงูเหลือม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายบุญจันทร์ เกตุ
()
- ดอกไม้จันทน์
91 กลุ่มอาชีพสานเข่ง 29 หมู่ 9 บ้านหนองงูเหลือม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายบุญจันทร์ เกตุ
(037-407177,01-6508779)
- เข่ง
92 วิสาหกิจชุมชนถั่วทอดกลอยโคกไม้ลาย 3/2 หมู่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 คุณอภิสรา จิตตรง
(037 405226, 08 6155 6554)
- ถั่วทอดกลอยอบกรอบ
93 กลุ่มหัตถกรรมเถาวัลย์ประดิษฐ์ 86 หมู่ 10 บ้านหนองหัวลิง ถ.สุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 นางประนอบ เครือวง
(0 3741 0261, 08 6052 4056)
- ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ และไม้
94 กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวตำบลบางพลวง 49 หมู่ 1 บ้านบางพลวง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 นางสาวชุ่ม ยะประด
(0 3728 7343)
- แปรรูปเสื่อกก
95 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองท้ายบ้าน 17/3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน ถนนบ้านสร้าง - ปราจีนบุรี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 นาง ขวัญเรียม อิน
(037 271 151, 01 982 5617)
- กระยาสารทสีทอง
96 กลุ่มผลิตอังกะลุง 26 หนองแท่นพระ หมู่ 20 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 นายอุบล ทิพย์โอสถ
(08 9934 2121)
- อังกะลุง
97 ชมรม ร.๒ พัน.๒ รอ. ค่ายจักรพงษ์ ร.๒ พัน.๒ รอ. ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ร.อ. บัญชา ชาญฉ
(037211577)
- ถุงคลุมเสื้อ
98 กลุ่มสมุนไพรบ้านเนินหอม 12 หมู่ 3 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 คุณสุภางค์ บุญชู
(08 9933 0350, 08 9199 9058)
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วย
99 กลุ่มอาชีพทำหมวกจักสาน 95/2 หมู่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 คุณจำลอง ทุมเกิด
(037 276381, 08 9939 9658)
- หมวกจักสาน
100 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ผู้อำนวยการมูลนิธ
(0-3721-1088, 0-3721-2716)
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 156 รายการ