สินค้าของกลุ่มอาชีพ
รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(7) | หน้าต่อไป >(9) | ข้อมูล 577 รายการ
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อกลุ่ม ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/font> ผลิตภัณฑ์
176 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
177 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
178 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
179 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
180 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
181 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
182 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
183 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
184 งานปั้นแกะลาย
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
185 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
186 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
187 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
188 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
189 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
190 งานไม้แกะสลัก
กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักไม้ (Heritage Art)
255 หมู่ 5 บ้านไชยชนะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
คุณเทพทัย สุริยลั ()
- ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
191 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
192 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
193 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
194 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
195 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
196 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
197 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
198 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
199 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล
200 จักสานใบตาล
อังคณาใบตาลแกลอรี่
177/1 หมู่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
นางอังคณา สุภาวงค ()
- จักสานใบตาล

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 577 รายการ