ตำบลบ้านยาง
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.
      โทร. 0-3630-1454-5
  1. นายกรีด ละออไขย์
      โทร. 0-3628-3224
ประธานสภา อบต.
  2. นายรวย สุขโข
      โทร. 0-3630-1172
รองประธานสภา อบต.
  3. น.ส.ส่องแสง สำอางค์อินทร์
      โทร. 08-9668-8871
เลขานุการสภา อบต.
  4. นายดำรง สอนพายัพ นายก อบต.
  5. นายเสนาะ โมธินา
      โทร. 0-3620-7276
สมาชิก อบต.
  6. นางสมพร อุดทาพันธ์
      โทร. 0-3630-1119
สมาชิก อบต.
  7. นายพงษ์เพชร จั่นเพชร
      โทร. 08-1250-9216
สมาชิก อบต.
  8. นายชูชาติ บรรพเชิด
      โทร. 08-6131-7638
สมาชิก อบต.
  9. นายสุเทพ ทองประเสริฐ
      โทร. 08-1947-6745
สมาชิก อบต.
  10. นายสุรพล บุตโสม สมาชิก
  11. นายพล เครือรัตน์
      โทร. 0-3628-3246
สมาชิก อบต.
  12. นางลำยอง แก้วเล็ก
      โทร. 08-9239-7304
สมาชิก อบต.
  13. นายเฉลิมไชย ไชยศร
      โทร. 0-3628-3237
สมาชิก อบต.
  14. นางวิวรรณ์ พุฒพันธ์
      โทร. 0-3628-3211
สมาชิก อบต.
  15. นายไพบูลย์ กลิ่นหอมชื่น
      โทร. 08-7017-4125
สมาชิก อบต.
  16. ส.อ.บุญธนะ นาคสีคร้าม
      โทร. 08-1175-0442
สมาชิก อบต.
  17. นางสมบูรณ์ ปรึกษากิ่ง
      โทร. 0-3633-8616
สมาชิก อบต.
  18. นางจิตรา พรสินชัย
      โทร. 0-3633-8777
สมาชิก อบต.
  19. นายทรงธรรม อนุกูล
      โทร. 0-3633-8177
สมาชิก อบต.
  20. นายร่วมฤดี นาคทอง
      โทร. 0-3628-3197
สมาชิก อบต.
  21. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนีย์ พุ่มพวง
      โทร. 0-3633-8173
สมาชิก อบต.
  22. น.ส.สิริพร แสนยะนันท์
      โทร. 0-3633-3099
สมาชิก อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.