ตำบลวังตะกู
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.วังตะกู
      โทร. 056-657159
  1. นางไฉน แก้วท้วม
      โทร. 08-5053-6347
ประธานสภา อบต.
  2. นายสมนึก เพิ่มสวัสดิ์
      โทร. 08-1181-9957
รองประธานสภา อบต.
  3. นางทองหลี ถี่ป้อม
      โทร. 08-9568-5730
เลขานุการสภา อบต.
  4. นางกรองทิพย์ เอนกพงษ์
      โทร. 08-1972-1700
นายก อบต.
  5. นายสมหมาย กระจายศรี
      โทร. 08-7198-6809
รองนายก อบต.
  6. นายทองสุข พานพงษ์
      โทร. 08-6037-4703
รองนายก อบต.
  7. นายสิทธิศักดิ์ ปังเกตุ รองนายก อบต.
  8. นางพัลลภา โหง้วประสิทธิ์ ปลัด อบต.
  9. นายจิตร พันธ์กลิ่น
      โทร. 08-9907-8242
สมาชิกสภา อบต.
  10. นายดอกรัก ลาลี สมาชิกสภา อบต.
  11. นายทองแดง สีนิล
      โทร. 08-6610-3659
สมาชิกสภา อบต.
  12. นางอรุณ พุกเปี่ยม
      โทร. 08-9704-9490
สมาชิกสภา อบต.
  13. นายมงคล ธูปพนม
      โทร. 08-9828-1425
สมาชิกสภา อบต.
  14. นายจำนงค์ ปานนุ่น
      โทร. 08-6916-4512
สมาชิกสภา อบต.
  15. นางสอิ้ง หิตเทศ
      โทร. 08-9213-5329
สมาชิกสภา อบต.
  16. นายวิโรจน์ ทิพย์โสตร์
      โทร. 08-1044-6240
สมาชิกสภา อบต.
  17. นายสิริ วงศ์สมบูรณ์
      โทร. 08-5113-5926
สมาชิกสภา อบต.
  18. นายสมาน แปรสนม
      โทร. 08-9824-3821
สมาชิกสภา อบต.
  19. นางวันเจิม หอมเกษร
      โทร. 08-6201-2788
สมาชิกสภา อบต.
  20. นายสมบูรณ์ รอดต๊วด
      โทร. 08-9055-5708
สมาชิกสภา อบต.
  21. นายฉลอง พลสา
      โทร. 08-9564-7223
สมาชิกสภา อบต.
  22. นายสมชาย ยวงเทียน
      โทร. 08-9270-7454
สมาชิกสภา อบต.
  23. นายประจักษ์ แดงกลิ่น
      โทร. 08-9839-0669
สมาชิกสภา อบต.
  24. นายชอบ ตันแต่งวงศ์
      โทร. 08-1042-7354
สมาชิกสภา อบต.
  25. นายทองหยด พุกเปี่ยม
      โทร. 056-693278
สมาชิกสภา อบต.
  26. นายทองย้อย เทียนศิริ
      โทร. 08-1037-0639
สมาชิกสภา อบต.
  27. นางสงัด เสริมเผือก
      โทร. 08-9819-0535
สมาชิกสภา อบต.
  28. นายวัตร อิ่มมา
      โทร. 08-9563-6501
สมาชิกสภา อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.