สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
 
จังหวัด ยโสธร
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 149 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป 350500024901) กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม 21 หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณบัวลา จันใด โทร : 08 1470 2714
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป 350500365201) กลุ่มสตรีบ้านป่าตอง 98 หมู่ 3 บ้านป่าตอง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณสำเร็จ รูปหล่อ โทร : 08 1789 6863, 08 1321 9598 โทรสาร : 045 795156
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป 350500474908) กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม หมู่ 1 98 หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณภัทรชนก จันทร์เหลือง โทร : 045 582198, 08 1021 3459
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป 350500124909) ประคองหมอนขิด 33/1 ศรีฐาน หมู่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 ติดต่อ : นางสาวประคอง เขียวขำ โทร :08 5141 6618
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป 350500325206)(OPC52 YT4Stars)52C,524C กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8 30 หมู่ 8 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : นางคำพูนทรัพย์ จันทร์เหลือง โทร : 08-9699-4723, 08-9699-4723, 0-4558-2002 โทรสาร : 0-2522-3289 E-mail : andamantouch@hotmail.com
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (3 ดาว ปี 2552) หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง 3 พับ (รหัสโอทอป350500034906 ) กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม บ้านศรีฐาน 73 หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณแย้ม จันใด โทร : 045 582019 โทรสาร : 045 582019
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องเดี่ยว หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องเดี่ยว (รหัสโอทอป 350500315204) กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านศรีฐาน หมู่ 3 100 หมู่ 1 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณชุลีพร จันได โทร : 045 794267, 08 1600 1691, 08 1627 3307 E-mail : nuttanicha_9@hotmail.com
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องเดี่ยว (3 ดาว ปี 2552) หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องเดี่ยว (รหัสโอทอป 350500145201) มาลัยพรหมอนขิต 28/1 หมู่ 8 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณมาลัยพร จันใด โทร : 045 794126, 08 9845 9566 โทรสาร : 045 582081
หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องผ้าลายปัก หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องผ้าลายปัก (รหัสโอทอป 350500585201) กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม หมู่ 13 31 หมู่ 13 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณศุวภัทร จันทร์เหลือง โทร : 08 6875 6618
หมอนอิง หมอนอิง (รหัสโอทอป 350501105202) มณีนุชหมอนอิง 83 ศรีฐาน หมู่ 2 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : นางสาวมณีนุช ลุล่วง โทร : 081-6006701 โทรสาร : 045-582017
หมอนอิง หมอนอิง (รหัสโอทอป 350300024701) เครื่องนอนหมอนอิง 38 หนองแคน หมู่ 3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ติดต่อ : นางจริญญาพร ผุดผ่อง โทร : 084-8319955, 045-789525 โทรสาร : 045-789222
หมอนอิง หมอนอิง (รหัสโอทอป 350500994903) กลุ่มสตรีพัฒนาศรีฐาน หมู่ 9 51 ศรีฐาน หมู่ 9 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : นางพรรณี จันใด โทร : 087-4326147
หมินขิต หมินขิต (รหัสโอทอป 350701115201) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนเมือง 41 โพนเมือง หมู่ 4 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ติดต่อ : นางรจนา เมืองสุวรรณ์
เห็ดโคนในน้ำเกลือ เห็ดโคนในน้ำเกลือ (รหัสโอทอป 350100405201)(OPC52 YT5Stars)52A,525A กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ 41 แจ้งน้อย หมู่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อ : นายบัวผัน เศษสุวรรณ์ โทร : 08-9281-1143

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 149 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.