สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ผลไม้ (Fruits) >>ลำไย (Longan) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [53] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 39 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ลำไย และลำไยแปรรูป ของกลุ่มปลูกลำไย ต.สองแคว
รายการสินค้า(2)
ลำไย ลำไยแปรรูป ลำใยอบแห้ง ลำไยบด
กิ่งตอนลำไยพันธุ์ดี
รายการสินค้า(1)
กิ่งตอนลำไยพันธุ์ดี กลุ่มกิ่งตอนลำไย ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านหรือศูนย์ข้อมูล และศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน (ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน) ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อ: นายสิงห์คำ ไชยยายอง โทร :01-9604636 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไย กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ และการผลิตลำไย ที่อยู่ เลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 054-740305 Email : cddnan@thaimail.com
ลำใยอบแห้ง
รายการสินค้า(1)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลำใย กลุ่มแปรรูปลำใยอบแห้ง 390 หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง ติดต่อ : นายก้องภพ ทองกิ่ง โทร :01-9503572 e-mail : patanalampang@hotmail.com
ป้ายไม้
รายการสินค้า(2)
ป้ายไม้ กลุ่มป้ายไม้ปงแสนทอง 382 สำเภา หมู่ 9 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นายสมบัติ แก้วบุญเรือง โทร :08-9950-3370
ลำใยอบแห้งเนื้อสีทอง
รายการสินค้า(6)
ลำใยอบแห้งเนื้อสีทอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านท่าล้อ 301 ท่าล้อ หมู่ 19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ติดต่อ : นางเหนือสุธา สีห์นราสถาพร โทร : 08-9851-6235
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไยพันธ์อีดอ ผลใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ติดต่อ : นางปราณี ยอดคุณ โทร :039 326827
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไยพันธุ์ดี ลูกใหญ่ หวาน อร่อย น่ารับประทาน กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ติดต่อ : นายจำเนียน จินดาโชติ โทร :01-5713521
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไยสด บรรจุกล่อง และเข่ง กลุ่มทำสวนแม่ปั๋ง เลขที่ 207 หมู่3 บ้านแม่แพง ซอย 8 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นายเอกมล ชนินทร์สถาปัตย์ โทร :01 6024952
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไยสดพันธุ์อีดอ ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานจัด กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ติดต่อ : น.ส.จารุวรรณ หมูคำ โทร :09 831-2478 หรือ บริษัทปฎิวัติพืชผลจำกัด โทร: 039 326808
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไยสดพันธ์อีดอ ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานจัด กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เลขที่ 35/1 หมู่6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ติดต่อ : นางทุมา ภูชะธรรม โทร :039 326808 (บริษัทปฎิวัติพืชผลจำกัด)
ลำไย
รายการสินค้า(4)
ลำไยสดพันธ์อีดอ ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานจัด (OTOP) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลทับไทร 134/1 ม.1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 นางสุวรรณา ธรรมเจริญ โทร :039 387043 หรือ ติดต่อ บริษัทปฎิวัติพืชผลจำกัด โทร: 039 326808
ลำไย
รายการสินค้า(2)
เป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของ จ.ลำพูน โดยในพื้นที่ตำบลทากาศ มีพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชชนิดนี้ได้ ซึ่งในแต่ละปี ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดมากพอควร และในเขตพื้นที่ ต.ทากาศ เองก็มีการแปรรูปผลผลิตลำไยสด เป็นลำไยแห้ง เช่น อบแห้ง อบเนื้อ ผลไม้เศรษฐิจกิจหลักของจังหวัดลำพูน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 โทร :053-574111 (เทศบาล ตำบลท่ากาศ)
ลำไย
รายการสินค้า(0)
ลำไย Thai Bonanza International Corp., Ltd. 61/8 ซอยทวีมิตร 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : 02 2463920 โทรสาร : 02 2462994
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ลำไย สดจากสวน ลูกใหญ่ เนื้อหนาแน่น น่ารับประทาน กลุ่มปลูกลำใย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร : 042-468015 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ลำไย
รายการสินค้า(0)
การเพาะปลูกลำไย
ปลานิลในกระชัง
รายการสินค้า(1)
ปลานิลเลี้ยงในแม่น้ำโขง ตัวโต สะอาด รสชาดอร่อย กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาประชัง หมู่ที่ 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร : 042-468015 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ลำไย
รายการสินค้า(1)
ลำไย คุณภาพดี มีผลผลิตจำหน่ายตลอดทั้งปี (OTOP) กลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไย เลขที่ 86 หมู่8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทุบรี 22140 ติดต่อ : นายธนพล สุรพิศาลพัฒน์ โทร :01 9957416
ลำไยคุณภาพ
รายการสินค้า(1)
ลำไยคุณภาพ ผลใหญ่ เนื้อหนา รสหวาน กลิ่นหอม ปลอดภัยจากสารเคมี(OTOP) กลุ่มเกษตรกรอำเภอสอยดาว 45/1 หมู่ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ติดต่อ : นายสุทิน ณรงค์ศร
ลำไยคุณภาพ
รายการสินค้า(1)
ลำไยคุณภาพ(OTOP) กลุ่มลำไยคุณภาพ 104/1 หมู่ 7 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
ลำไยผง
รายการสินค้า(15)
ลำไยผง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย(Coop) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว 70/1 หมู่3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ติดต่อ : นางทองเพียร ศรีสว่าง โทร : 053 429098 โทรสาร : 053 429098 E-mail : ban_kwae@hotmail.com
ลำไยพันธุ์สีดอ
รายการสินค้า(1)
เป็นลำไยพันธุ์สีดอที่มีคุณภาพ เพราะได้รับการดูแลรักษา และพัฒนาที่ดี ผลใหญ่ รูปทรงกลม เปลือกสีน้ำตาล เนื้อหนา กรอบ รสหวาน มีกลิ่นหอมพิเศษ (OTOP) กลุ่มชาวสวนลำไยคุณภาพ เลขที่ 45 บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ติดต่อ : นายณรงค์ชัย สุขเย็น โทร : (01) 8639423 (นางบุษรา สุรกิจโกศล ผู้ประสานงาน)
ลำไยสดอินทรีย์ (Chana Orqanic)
รายการสินค้า(1)
ลำไยสดอินทรีย์ (Chana Orqanic) ลำไยสดอินทรีย์ (Chana Orqanic) 141/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 ติดต่อ : รต.ชนะ ไชยชนะ โทร : 053-591295 e-mail : chana_yai@hotmail.com
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(7)
ลำไยอบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลสันติสุข 153 หมู่ 5 ซอย 2 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ติดต่อ : คุณบุญนภา วรรณคำ โทร : 053 659442, 06 1937707
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(7)
ลำไยอบแห้ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองแฝก 53 หมู่ 7 บ้านกู่แดง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ติดต่อ : คุณมณฑิชา เขียววาศ โทร : 053 968284, 086 1903733 โทรสาร: 053-968284
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง ทำมาจากลำไยสดนำมาอบแห้ง มีรสชาติหวานอร่อย สะอาด สามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มแม่บ้านดอนชัยมงคล 79 หมู่ 1 บ้านดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อ : นางมาลี ยัญศรี โทร : (053) 721742
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(1)
ลำไยอบแห้ง บรรจุถุงซึ่งมีทั้งที่อบแห้งทั้งเปลือก และบรรจุแกะเปลือก กลุ่มลำไยตำบลป่าแงะ เลขที่ 117/1 หมู่5 บ้านหล่ายร้อง ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ติดต่อ: นางเกษร ศรีลาวงค์ โทร :053 634309,01 287-3631
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(15)
ลำไยอบแห้ง เนื้อลำไยสีทองมีการคัดคุณภาพของลำไยก่อนอบ และหลังอบ รสชาติและกลิ่นหอม น่ารับประทาน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว 70/1 หมู่3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ติดต่อ : นางทองเพียร ศรีสว่าง โทร : 053 429098 โทรสาร : 053 429098 E-mail : ban_kwae@hotmail.com
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(2)
ลำไยอบแห้ง กลุ่มลำไยอบแห้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ติดต่อ นายสาย ขอดเตชะ โทรศัพท์ 09-8554625 Email : cddnan@thaimail.com
ลำไยอบแห้ง
รายการสินค้า(0)
รับซื้อลำไยจากชาวสวนมารวมกัน แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง โรงงานอบลำไย 11 หมู่ที่ 1 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (053) 428-489, (01) 884-0163

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 39 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.