ตำบลบางคูเวียง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางคูเวียงตั้งอยู่ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับตำบลปลายบาง และตำบลมหาสวัสดิ์ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลปลายบาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2537 ต่อมาเนื่องจากสุขาภิบาลมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้สุขาภิบาลปลายบาง เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ ได้ลงในประกาศราชกิจจานุเบกาา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ในปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลปลายบางจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันมีนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน เป็นเทศบาลระดับชั้นที่ 5

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบางคูเวียงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางกรวย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,385 ไร่ แบ่งออกเป็นสวนไม้ผล 2,492 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 25 ไร่ ครัวเรือนเกษตร 410 ไร่ อื่น ๆ 458 ไร่ ลักษณะภูมิประเภท โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังตลอดปี และมีลำคลองผ่านเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ คลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองบางคูเวียง คลองบางราวนก คลองขื่อขวาง และคลองหัวคู คลองส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางส่งน้ำเข้าสวน ใช้สอยรวมทั้งคมนาคม แหล่งน้ำที่สำคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ คลองบางกอกน้อย ไหลผ่าน ระหว่างเขตติดต่อระหว่างอำเภอบางกรวย อำเภอเมืองและอำเภอบางใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และน้ำชลประทาน ได้รับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมหาสวัสดิ์ และตำบลบางขุนกอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,705 คน เป็นชาย 2,712 คน เป็นหญิง 2,993 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. คลองบางกอกน้อย
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3. วัดสิงห์
4. วัดตะเคียน
5. วัดโบสถ์
6. วัดหูช้าง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.