ตำบลหัวไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวไผ่ เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวไผ่ หมู่ 2 บ้านหัวไผ่ หมู่ 3 บ้านยาง หมู่ 4 บ้านเซิงหวาย หมู่ 6 บ้านคราม หมู่ 7 บ้านคราม หมู่ 8 บ้านนา หมู่ 9 บ้านนา
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,312 ไร่ ดินเป็นดินเหนียว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพสะ, บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,396 คน และจำนวนหลังคาเรือน 854 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หัวไผ่
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดจันทรังษี
4. วัดกลาง
5. วัดดาวดึงษ์
6. วัดเซิงหวาย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.