ตำบลทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทับกวาง เดิมเรียกว่า "บ้านลาว" ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทน์และต่อมาเริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 5 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เพราะอาจจะเกิดแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านทับกวาง" ซึ่งคำว่า"ทับ" หมายถึง การสร้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้ของพรานป่า ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อปี 2515 และปี 2542 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลทับกวาง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสระบุรี โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
ทิศใต้ จรดตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันออก จรดตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
ทิศตะวันตก จรดตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,237คน เป็นชาย 6,644 คน เป็นหญิง 6,593 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ข้าวโพด ปศุสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สำนักงานเทศบาลตำบลทับกวาง
2.ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
4.สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
5.สถานีวิจัยสุกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.หมวดการทางแก่งคอย
7.ตำรวจทางหลวงทับกวาง
8.สถานีไฟฟ้าทับกวาง
9.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
10.โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง
11. สถานีอนามัยตำบล
12.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.