ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
พื้นที่เดิมของตำบลเสม็ดเป็นที่ราบลุ่มชายทะเล ปกคลุมด้วยป่าชายเลน มีต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลเสม็ด”
ต่อมาได้มีการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการอยู่อาศัย จึงทำให้ต้นเสม็ด ลดน้อยลงไปมากในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยรวมของตำบลเสม็ด เป็นที่ราบลุ่มชายทะเล มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7812.5 ไร่ ( 12.5 ตารางกิโลเมตร ) แบ่งเป็น 3หมู่ เป็นย่านศูนย์การค้าและศูนย์รวมหน่วยงานราชการ มีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวไทย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,482 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรในเขตตำบลเสม็ด แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็นชุมชนดั้งเดิม อยู่อาศัยตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทำนา และชุมชนใหม่ที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่ มาซื้อบ้านพักอาศัยในลักษณะของอาคารพานิชย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรเอกชน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
ตำบลเสม็ดมีสถานที่ที่สำคัญ ดังนี้
-หน่วยงานราชการ 25 แห่ง
-วัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดเสม็ดและวัดเมืองใหม่ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในเขตตำบลเสม็ด
-สวนหลวง ร.9 ชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นสวนสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายด้วย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.