ตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองหญ้าขาว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 บ้านโนนกราด หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 4 บ้านวะยาว หมู่ 5 บ้านลำบ้านใหญ่ หมู่ 6 บ้านมอดินแดง หมู่ 7 บ้านโสกรวก หมู่ 8 บ้านดงลำไย หมู่ 9 บ้านซับชุมพล หมู่ 10 บ้านหนองห่าน หมู่ 11 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 13 บ้านคลองดินดำ หมู่ 14 บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ 15 บ้านโนนสระสามัคคีสภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ทางทิศใต้ตลอดจนถึงทิศตะวันตก โดยแบ่งออกตามลักษณะพื้นที่
- ภูเขา 25 % สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร
- ที่ดอน 42% สูงจากระดับน้ำทะเล 350 เมตร
- ที่ราบ 20 % สูงจากระดับน้ำทะเล 320 เมตร
- ที่ราบลุ่ม 10 % สูงจากระดับน้ำทะเล 290 เมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ดอน เหมาะกับการปลูกพื้นไร่ ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ที่ราบลุ่มใช้ในการทำไร่ทำนา ส่วนที่เหลือคือ ป่าไม้ ที่ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สีคิ้ว, ลาดบัวขาว, หนองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดอนเมือง, หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,040 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,260 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ75 ของประชากรทั้งหมด ทำนา ปลูกพืชไร่และไม้ผล เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเป็นต้น นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองหญ้าขาว
2. อนามัยหนองไผ่
3. โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว)
5. วัด 10 แห่ง
6. สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.