ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพ.ศ. 2539 เดิมตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปีพ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเป็ด, หมู่ 2 บ้านเป็ด, หมู่ 3 บ้านเป็ด, หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง, หมู่ 5 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ 6 บ้านคำไฮ, หมู่ 7 บ้านกอก, หมู่ 8 บ้านหนองโจด, หมู่ 9 บ้านหนองขาม, หมู่ 10 บ้านคำไฮ, หมู่ 11 บ้านสันติสุข, หมู่ 12บ้านกอกน้อย, หมู่ 13 บ้านพรสวรรค์, หมู่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร, หมู่ 15 บ้านหนองขาม, หมู่ 16 บ้านแก่นพยอม, หมู่ 17 บ้านเดชา, หมู่ 18 บ้านเป็ด, หมู่ 19 บ้านกังวาน, หมู่ 20 บ้านสุภัทรา, หมู่ 21 บ้านโคกฟันโปง, หมู่ 22 บ้านแก่นทอง, หมู่ 23 บ้านไทรทอง,

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงทางด้านทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดเทไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่ม มีแหล่งแม่น้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อนซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153-203 เมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แดงใหญ่, ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เมืองเก่า
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม
จำนวนประชากรของตำบล :
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,557 ครัวเรือน
มีประชากรทั้งสิ้น 25,856 คน โดยแยกเป็น
- ชาย 12,753 คน
- หญิง 13,103 คน
มีความหนาแน่น 574 คน/ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำการเกษตร รับราชการและอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากมีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกรและรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ้านเป็ด
2. หนองสาธารณะหนองจิก
3. บึงกี
4. บึงหนองโคตร
5. สถานีภูธร(ย่อย) ตำบลบ้านเป็ด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.