ตำบลเพ็กใหญ่
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเพ็กใหญ่ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 54 ปี อพยพถิ่นฐานจากจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นตระกูลที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานของตำบล คือ ตระกูลพลโคตร อ.ชนบท ตระกูลแก้วป้อง,ประเสริฐ หาญสกุล อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือ บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านเพ็กใหญ่ บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค บ้านโนนแต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นแอ่งใหญ่ คือทุ่งพึงพืด มีลำห้วย 5 แห่ง ลักษณะดินเหนียวปนทราย และมีดินเค็มเป็นบางแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เก่งงิ้ว อ.พล และ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวทุ่ง ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ และ ต.ก้านเหลืองอ.หางน้อย จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,711 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,970 คน แยกเป็นชาย 3,427 คน หญิง 3,427 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โนนแท่นพระ
2.ทุ่งพึงพืด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 0-4341-8042 แฟ็กซ์ 0-4341-5184

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.