ตำบลนาข่า
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคำแคน เป็นตำบลที่เก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยใด ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขามป้อม หมู่ 2 บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ 3 บ้านหนองต่อ หมู่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 บ้านหนองโจด หมู่ 6 บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 7 บ้านนาข่า หมู่ 8 บ้านโนนพันชาติ หมู่ 9 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 10 บ้านหนวายหลืม หมู่ 11 บ้านหนองบัวเย็น หมู่ 12 บ้านหัวห้วย หมู่ 13 บ้านนาข่า หมู่ 14 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 15 บ้านหวายหลืม หมู่ 16 บ้านหนองบัวเย็น หมู่ 17 บ้านโนนพันชาติ

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น หนองเมย ห้วยยาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำแคน และ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี และ ต.นาแพง กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดเค้า และ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,661 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,997 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.นาข่า
2. วัดดอนปู่ตาบ้านหวายหลืม
3. หนองเมย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.