ตำบลบ้านหัน
กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านหัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัน หมู่ 2 บ้านถนนงาม หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 4 บ้านห้วยแคน หมู่ 5 บ้านวังยาว หมู่ 6 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 7 บ้านห้างข้าว หมู่ 8 บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ 9 บ้านนองน้ำขุนใต้ หมู่ 10 บ้านหนองแวง หมู่ 11 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 13 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 14 บ้านกุดหลง หมู่ 15 บ้านดอนกู่

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ดินเป็นดินปนทราย สภาพป่าไม้ถูกทำลาย เป็นป่าเต็ง ป่ารัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แคนเหนือ และ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง และ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนศิลา และ ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,459 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,947 คน แยกเป็นชาย 2,951 คน หญิง 3,072 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ้านหัน
2. วัดศรีประชาสรรค์บ้านหัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.