ตำบลดงครั่งใหญ่
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลดงครั่งใหญ่ แยกออกจากตำบลดงครั่งน้อย เมื่อปี 2536 ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ส่วนป่าส่วนใหญ่เป็นป่ายูคาลิปตัสมีพื้นที่รวมทั้งหมด 60.25 ตร.กม.
หรือประมาณ 37,656 ไร่ อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวเมืองเตา อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,617 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,354 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.