ตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
** ตำบลบ้านผึ้ง เดิมพื้นเพดั้งเดิมประชาชนอพยพมาจากประเทศลาว และส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ฯ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริตส์ ตามลำดับ ด้านประเพณีดั้งเดิม เช่น บุญกองข้าว บุณพระเวส บุณข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ
** ตั้งแต่อดีดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เคยเป็นโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล ต่อมาได้มาก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทำการสภาตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
** พื้นที่ตำบลบ้านผึ้งได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้าน
บ้านผึ้ง หมู่ 1 , 2 , 13 , 15
บ้านวังกระแส หมู่ 3 , 4 , 16
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 , 12 , 17
บ้านนามน หมู่ 6
บ้านดงสว่าง หมู่ 7
บ้านเทพพนม หมู่ 8 , 14
บ้านดอนม่วง หมู่ 9
บ้านสุขเจริญ หมู่ 10
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 , 18 , 20 , 21 , 22
บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23
- ปลัดคนแรก คือ นายอรรณพ สุขดี
- ประธานสภาคนแรก คือ นายอำคา ตะวงษ์
- ประธานกรรมการบริหารคนแรก คือ นายสมหมาย อุดหนุน
- เลขานุการสภาสมัยแรก คือ นายทองเย็น สุทธะมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ตั้งที่หมุ่ 8 บ้านเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะห่างจากอำเภอเมืองนครพนม ประมาณ 23 กิโลเมตร หรือประมาณ 15 นาที
เนื้อที่
ตำบลบ้านผึ้งมีเนื้อที่ประมาณ 113.92 ตร.กม. หรือประมาณ 71,200.17 ไร่ สภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ประชากร 15,832 คน เป็นชาย 7,886 คน เป็นหญิง 7,946 คน จำนวน 2,638 ครับเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ) ดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง มีหนองน้ำ อ่างเก็บน้ำหลายแห่ง จำนวนห้วยที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. ห้วยส้มโฮง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 2. ห้วยแล้งใหญ่ บ้านเทพพนม หมู่ ที่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ตาก, นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 15,832 คน แยกเป็นชาย 7,886 คน แยกเป็นหญิง 7,946 คน
และตำบลบ้านผึ้งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,638 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ประมาณ 2,563 ครัวเรือน รองลงมา คือ รับจ้างและค้าขายและมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น เพาะเห็ด,เลี้ยงปลา,ทอผ้า,ตัดเย็บเสื้อผ้า,สานแข่งปลาทู
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
แหล่งธรรมชาติ คือ ห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม และห้วยแล้งใหญ่ บ้านเทพพนม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
มีตลาดชุมชนตำบลบ้านผึ้ง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง เป็นตลาดคอนกรีตถาวรที่เป็นศูนย์กลางการค้างขายในตำบลบ้านผึ้ง มีปั้มน้ำมันชนิดหัวจ่าย 2 แห่ง , โรงสีข้าวขนาดเล็กจำนวน 62 แห่ง มินิมาร์ท 3 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : http://www.geocities.com/obtbanpung
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.