ตำบลสันทรายหลวง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 74 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 ในนาม "สุขาภิบาลสันทรายหลวง" ประกาศเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารประจำของสุขาภิบาลได้ โดยมีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 มีนาคม 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน 2536
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ประกาศเป็นเทศบาลตำบล โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล เลือกสมาชิกกันเองเป็นนายกเทศมนตรีหนึ่งคน และเทศมนตรีสองคน ประกอบเป็นคณะเทศมนตรี แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เทศบาลเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และแม่น้ำคาว ลำเหมืองกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่สำคัญ คือลาห้วยโจ้ และลำน้ำกว้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เมืองเล็น ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,184 คน เป็นชาย 9,122 คน เป็นหญิง 10,062 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา เกษตรกรรม
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดข้าวแท่นน้อย
2.วัดข้าวแท่นหลวง
3.วัดบ้านท่อ
4.วัดป่าลาน
5.วัดสันทรายหลวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.