ตำบลบ่อหลวง
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2446 ประชากรอพยพมาจากอำเภอสันป่าตอง โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่า "ลั๊ว" ซึ่งถือเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิลังคะ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลบ่อสลี ต่อมาปี พ.ศ.2518 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลบ่อหลวง ปัจจุบันตำบลบ่อหลวงมีรูปแบบการปกครองเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอฮอด มีเนื้อที่ประมาณ 402.65 ตร.กม. มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง มีที่ราบน้อย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,689 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ่อหลวง
2. สวนสนบ่อแก้ว
3. วัดพระธาตุดอยเหลี่ยม
4. วัดบ่อหลวง
5. สวนป่าดอยบ่อหลวง (สวนเพชรแก้ว)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.