ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปงตำเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนแยกการปกครองเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ ได้มีการแบ่งแยกการปกครองออกจากตำบลปงตำอีก 3 ตำบล คือ ตำบลศรีดงเย็น หนองบัว และแม่ทะเล ปัจจุบัน ต.ปงตำ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือ บ้านปงตำ บ้านท่า บ้านปางควาย บ้านมิตรอรัญ บ้านป่ารวก บ้านห้วยบง บ้านห้วยม่วง และบ้านทุ่งยาว
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศ เป็นหมู่บ้านพื้นที่ราบ คือหมู่ที่ 1-6 และหมู่8 พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา 1 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยบง หมู่7 เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ิทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ต.แม่ทะลล อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน เป็นชาย 4,066 คน เป็นหญิง 3,950 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
2.ธนาคาร 3 แห่ง
3.เขื่อนห้วยบง
4.ฝายเก็บน้ำบ้านปงตำ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.