ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
โบราณเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า พื้นที่แห่งนี้ เดิมทีเป็นป่าและเขา มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นหนาทึบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืช หญ้าพฤกษา
นา ๆ ชนิด มีแม่น้ำไหลผ่านตลาดปี มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ ช้าง เสือ หมี เก้ง กวาง ชะนี บ่าง ค่าง โดยเฉพาะกวางมีมากกว่าสัตว์อื่น ๆ ผู้พบเห็นจึงพากันเข้าอาศัยเป็นจำนวนมาก และได้ขนานนามพื้นที่แห่งนี้ว่า “บ้านกวาง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านกวาง เป็นหนึ่งใน 12 ตำบล ของอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,0006.25 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกวางเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านกวางใต้ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 บ้านกวาง หมู่ที่ 5 บ้านกวางกุญชรนิมิตร หมู่ที่ 6 บ้านกวางใหม่ถาวร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีที่ราบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ และไม้ผล มีแหล่งน้ำสำคัญ ดังนี้ ห้วยแม่สาย ลำเหมืองแม่มาน คลองส่งน้ำฝายนางพญา ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ตำบลชื่อแฮ เข้าสู่ตำบลบ้านกวาง โดยคลองส่งน้ำฝายนางพญา มีประชากร 3,817 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มะขามหวาน ยาสูง กระหล่ำปลี ผักกาดเขียวปลี ถั่วแขก และข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองลงมา ส่วนการค้าขายมีเป็นส่วนน้อย ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่า และ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,466 คน และจำนวนหลังคาเรือน 936 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ร.ร. ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
3) วัด 2 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) สถานีตำรวจ 1 แห่ง
6) ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.