ตำบลบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อ ตั้งมาประมาณ 100 ปีแล้ว จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ตำบล สืบเนื่องมาจากราษฎรในหมู่บ้าน/ ตำบลใกล้เคียง ได้เข้ามาทำไร่ ทำสวน และหาของป่ามาพบสภาพภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำน่านไหลผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน จึงมีการตั้งบ้านเรือนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำน่านประกอบกับมีลำห้วยไหลผ่านจำนวนหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูกทำไร่ ทำสวน จึงเกิดเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านผาขวาง วังหมอ หาดปลาแห้ง ห้วยยื่น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ก็มีชาวเขาเผ่าเย้าอพยพมาจากบ้านขุนขุ่น อ. ปง จ. พะเยา และตั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านน้ำงาวขึ้น จนถึงปัจจุบัน ตำบลปอ ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2539

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่เนินเขาและภูเขาสูง สลับซับซ้อนร้อยละ 90 ของพื้นที่มีเพียงร้อยละ 10 ติดกับแม่น้ำน่าน มีเนื้อที่โดยประมาณ 98.8 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,515 คน และจำนวนหลังคาเรือน 937 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ขายผลิตผลทางการเกษตร, จักสาน ผ้าปักชาวเขา และเครื่องเงิน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด/ สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
2) โรงเรียนจำนวน 7 โรง
3) ที่ทำการ อบต. บ่อ
4) โบสถ์คริสจักร จำนวน 3 แห่ง
5) ล่องแก่งตั้งแต่บ้านผาขวางถึงบ้านห้วยยื่น
6) สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
7) สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
8) มีน้ำตก จำนวน 2 แห่ง
9) ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พืชสวนน่าน
10) ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 7

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.